Mikrobiologická kvalita mléka z jesenických mléčných automatů

Publikace: Mlékařské listy, 126. vydání ze dne 20.6.2011

M. Vyletělová1, P. Roubal2, R. Karpíšková3, H. Vlková1, O. Hanuš1, M. Bubíková4

Výzkumný ústav pro chov skotu, s.r.o., Rapotín

Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o., Praha

Veterinární farmaceutická univerzita Brno

4   ZD Jeseník

 

Abstrakt

Byla sledována mikrobiologická a hygienická kvalita mléka ze dvou mléčných automatů. Mléko do automatů bylo dodáváno z farmy ZD Jeseník a bylo vyšetřováno v období od března 2010 do dubna 2011. Mléko bylo odebíráno do sterilních vzorkovnic a následovně analyzováno na přítomnost mikrobiologických skupin a druhové zastoupení mikroorganismů: celkový počet mezofilních mikroorganismů (VPM), koliformních mikroorganismů, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Campylobacter spp., Bacillus cereus, Bacillus licheniformis a Listeria monocytogenes. Vedle těchto ukazatelů byl stanoven počet somatických buněk (PSB) jako jeden ze zdravotních ukazatelů mléka. Z našich výsledků jsme zjistili, že geometrické průměry byly téměř shodné u obou automatů – u CPM bylo zjištěno 8.103 a 9.103 CFU/ml, u koliformních 70 a 60 CFU/ml a v případě somatických buněk 212.103 a 214.103/ml. Přítomnost E. coli byla potvrzena pouze ve třech případech a počty kolonií se pohyboval od 30 do 40 CFU/ml. Výskyt S. aureus byl ve většině případů negativní, neo jeho počst byl < 10 CFU/ml. Co se týče sporotvorných mikroorganismů, byl B. cereus identifikován jen v jednom vzorku mléka (30 CFU/ml), zatímco výskyt B. licheniformis byl potvrzen u 10 vzorků a počty nepřekročily 20 CFU/ml. U žádného ze sledovaných vzorků nebyla potvrzena přítomnost L. monocytogenes, Salmonella spp. A Campylobacter spp.

Klíčová slova: mléčné automaty, CPM, PSB, koliformní bakterie, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Campylobacter spp., Bacillus cereus, Bacillus licheniformis a Listeria monocytogenes.

 

Abstract

There werw observed microbiological and hygienic quality of raw cow´s milk on two vending machines. Milk was originally come from farm ZD Jesenik and it was collected from March 2010 till April 2011. Milk samples were taken into sterile bottles and analyzed for the presence of following microbial groups and species: total count of mesophilic microorganisms (CPM), coliforminf bakteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Campylobacter spp., Bacillus cereus, Bacillus licheniformis a Listeria monocytogenes, and on the presence of health parameter: total count of somatic cells (PSB). We have found that geometric means of CPM were 8.103 and 9.103 CFU/ml, and geometric menas of coliform bacteria were 70 and 60 CFU/ml, and geometric menas of  PSB werw 212.103  and 214.103 /ml, respectively. In case of  E.coli only three positive samples werw observed with approximate cell counts of  30 to 40 CFU/ml. The presence of  S. aureus was negative or the count was less then 10 CFU/ml. In case of sporeforming bakteria we have found that B. cereus was identified on one sample (30 CFU/ml). Whereas occurrence of B. licheniformis was confirmed in 10 samples and the count was less then 20 CFU/ml. The occurrence L. monocytogenes, Salmonella spp. A Campylobacter spp. were negative in all observed milk samples.

Key words: milk vending machines, total count of mesophilic microorganis,s (CPM), count of somatic cells (PSB) coliforming bacteria, , Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Campylobacter spp., Bacillus cereus, Bacillus licheniformis a Listeria monocytogenes.

 

Úvod

           Na území České republiky je k dnešnímu dni (21. 4. 2011) podle registru Státní veterinární správy (www.svscr.cz) evidováno 165 mléčných automatů, přičemž v olomouckém kraji představuje jejich počet 10,9 % (n=18).

           V rámci této studie jsme se zaměřili na sledování mikrobiologické kvality mléka pocházejícího ze ZD Jeseník. První mléčný automat toto družstvo instalovalo v roce 2009, v následujícím roce byl instalován druhý automat. Oba automaty jsou shodného typu (Mléčný bar L – TOKO model) a jejich dodavatelem je firma TOKO AGRI a.s. Původní dodávaný objem mléka činil 400 litrů denně, což je v souladu s vyhláškou 128/2009 Sb., kdy každé zemědělské družstvo může ze své produkce v rámci maloobchodní sítě (včetně mléčných automatů) prodat celkem 500 litrů mléka denně. Později, vzhledem k poklesu zájmu o mléko z automatu, poklesla i jeho dodávka v průměru na 110 litrů denně. V posledním období však byl zaznamenán opětovný nárůst zájmu ze strany spotřebitelů a dnes jsou mléčné automaty v Jeseníku plněny 170 litry mléka 1 x denně. Provozovatelé mléčných automatů jsou podle Nařízení EP a R (ES) 853/2004 povinni dodržovat podmínky pro prodej syrového mléka a dále dodržovat podmínky pro prodej a sanitační řád, související s provozem mléčných automatů. ZD Jeseník, které je provozovatelem obou mlékomatů, provádí sanitaci zařízení 1 x denně. Každý automat je pod veterinárním dohledem, kontrola probíhá nepravidelně 1 x za čtvrt roku. Na farmě je sledována hygienická kvalita syrového mléka a mléčných filtrů (celkový počet mezofilních, psychrofilních, Escherichia coli a koliformních mikroorganismů, dále , Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Campylobacter spp., a Salmonella spp.)

           Hranice pro počet somatických buněk a pro celkový počet mezofilních mikroorganismů pro syrové kravské mléko udává Nařízení EP a Rady (ES) č.853/2004, které stanovuje obsah mikroorganismů při 30 °C ≤ 100 000 v 1 ml a obsah somatických buněk ≤ 400 000 v 1 ml. Cílem práce bylo sledování mikrobiologické kvality a zdravotní nezávadnosti mléka z mléčných automatů v Jeseníku a srovnání výsledků s legislativními parametry (pokud jsou evropskou nebo národní legislativou stanoveny) pro syrové kravské mléko. ZD Jeseník nebyl informován o probíhající studii, tudíž nemohl ovlivnit výsledky analýz. S výsledky byl seznámen teprve po konečném vyhodnocení kvality a vyjádřil souhlas s jejich uveřejněním.

 

Materiál a metoda

Odběr vzorků mléka

            Odběr vzorků probíhal nepravidelně od března 2010 do dubna 2011 a celkový počet odběrů z každého automatu činil 24. Mléko o objemu 0,5 až 1 litr bylo odebíráno do sterilních vzorkovnic připravených v laboratoři a ojediněle, pro srovnání sterility, i do komerčně nabízených lahví z automatu. U šesti náhodných odběrů (3 z každého automaty) byl porovnán počet CPM u vzorků odebraných do obou typů lahví a to metodou lineární regrese. Ostatní sledované parametry byly stanovovány pouze v mléce odebíraném do sterilních vzorkovnic. Mléko bylo transportováno do laboratoře v termoboxech při teplotě 5 ± 1 °C a po převozu do laboratoře ihned zpracováno nebo uloženo do chladničky při teplotě 4 ± 1 °C a analyzováno do 24 hodin.

Sledované parametry

            V každém vzorku mléka byl stanoven celkový počet somatických buněk (jeden z ukazatelů zdravotního stavu zvířat) a vybrané mikrobiologické ukazatele. Laboratorní vyšetření probíhalo podle platných norem (ČSN), doporučení výrobce nebo podle validovaných standardních operačních postupů (SOP) používaných v akreditované Zkušební laboratoři Výzkumného ústavu pro chov skotu. U vzorků skotu byl stanoven počet somatických buněk (PSB v tis./ml), celkový počet mikroorganismů (CPM v CFU/ml, kde CFU = kolonie tvořící jednotky), počet koliformních baktérií (CFU/ml) a pozitivní výskyt Escherichia coli, Staphylococcus aureusSalmonella spp., Campylobacter spp.,Bacillus cereus, Bacillus licheniformis a Listeria monocytogenes.

Použité vzorky

            Pro počet somatických buněk byla použita fluoro-optoelektronická metoda (Fossomatic 90) podle SOP 32 a metoda podle Dělával cell counter DCC (MIKROS-tech). Hodnoty CPM byly stanoveny podle normy ČSN EN ISO 4833, pro kultivaci byla použita kultivační půda GTK-M (MILCOM,Tábor) a inkubace proběhla při 30 °C po dobu 72 hodin. Pro stanovení koliformních baktérií byla použita norma ČSN ISO 4832, kultivační půda VČŽL (MILCOM, Tábor) a vzorek mléka byl kultivován při 36 °C po dobu 24 hodin.

 

Izolace a identifikace bakteriálních druhů byla provedena podle platných norem následovně:

  • E. coli podle ČSN ISO 4832 s následnou konfirmací a identifikací pomocí ENTEROtestu a vyhodnocovacího programu TNW6.5 (Pliva Lachema) a BIOLOG III (Biotech);
  • S. aureus podle normy ČSN EN ISO 6888-1 s použitím kultivačních médií Baier Parker Agar (HiMedia), Blood Agar (Oxoid) a identifikací pomocí STAPHYtestu a vyhodnocovacího programu TNW6.5 (Pliva Lachema) a BIOLOG III (Biotech);
  • Salmonella spp. podle ČSN EN ISO 6579. Po pomnožení v pufrované peptonové vodě (OXOID), proběhlo selektivní pomnožení v médiích RVS a MKTTN (OXOID). Poté následovalo vyočkování na média RAMBACH (Merck) a XLD (Oxoid).
  • Campylobacter spp. podle ČSN EN ISO 10272-1. Pomnožení bylo provedeno v bujónu podle Boltona (Oxoid) s koňskou krví a následným vyočkováním na méduim CCDA (Oxoid). Inkubace probíhala za mikroaerofilních podmínek při teplotě 42 °C po dobu 48 hodin.
  • B. cereus podle normy ČSN EN ISO 7932, MYP Agar (HiMedia) a přidáním žloutkové emulze a roztoku Polymyxin B sulfátu (HiMedia), inkubace probíhala při 30 °C po dobu 24 hodin.
  • Listeria monocytogenes byla stanovena podle normy ČSN EN ISO 11290-1, kde primární pomnožení proběhlo v polovičním Fraserově médiu (Oxoid) při 30 °C po dobu 24 hodin s následným vyočkováním do plného Fraserova média (Oxoid) při 36 °C po dobu 24-48 hodin. Vyočkování bylo provedeno na A.L. Agar (BioRad) a Blood Agar (Oxoid), kultivace probíhala při 36 °C po dobu 24-48 hodin.;

 

Výsledky a diskuse

Výsledky PSB

            Podrobné výsledky (geometrické průměry) jsou uvedeny v tabulce 1. Geometrické průměry 212 a 214 tisíc buněk v 1 ml nepřekročily limitní hodnotu pro PSB (400 tisíc buněk). Počet SB se během sledování pohyboval v rozmezí od 149 do 273 tis. a byl bez výrazných rozdílů v jednotlivých měsících, i když nejvyšší hodnota byla naměřena v měsíci srpnu a říjnu (Obr. 1).

Výsledné hodnoty CMP (CFU/ml) a E. coli

            Koliformní bakterie jsou hygienickým ukazatelem celého procesu od získávání syrového mléka, jeho uskladnění, transport až po jeho prodej. Limitní hodnota tohoto ukazatele není pro syrové mléko zakotvena v žádném evropském nařízení, ale dosud platná norma ČSN 57 0529 stanovuje limitní hodnotu 1 000 CFU/ml. Výsledné geometrické průměry uvedené v tabulce 1 potvrzují vysokou hygienickou úroveň technologie ZD Jeseník. Hodnoty naměřené v jednotlivých měsících byly vyrovnané a pohybovaly se od 10 do 250 CFU/ml. Počty E. coli nepřekročily hranici 1 000 CFU/ml a byly zaznamenány pouze tři pozitivní případy, kde se počet pohyboval od 30 do 40 CFU/ml.

Výsledné hodnoty ostatních druhů mikroorganismů

            Výsledky druhového zastoupení sledovaných mikroorganismů byly naprosto vyhovující. Počet S. aureus byl negativní nebo dosáhl počtu 10 CFU/ml u pěti vzorků. V současné době neexistuje předpis nebo nařízení pro počet S. aureus v syrovém mléce. Podle již neplatné vyhlášky 203/2003 Sb., která však platila do konce roku 2006, limitní hodnota pro S. aureus v syrovém kravském mléce určeném pro přímou spotřebu činila 500 CFU/ml. V případě sporotvorných mikroorganismů byl potvrzen pouze jeden pozitivní vzorek mléka B. cereus (30 CFU/ml), výskyt B.licheniformis byl častěji, pozitivní v 10 případech a počet se pohyboval od 0 do 20 CFU/ml. V současné době neexistuje žádný předpis pro výskyt Bacillus spp. v syrovém mléve, pouze ČSN 57 0529 stanovuje limitní hodnotu pro termorezistentní bakterie 2000 CFU/ml. Výskyt ostatních druhů L .monocytogenes, Salmonella spp., Campylobacter spp., byl ve všech vzorcích mléka negativní. I když v našem případě byly výsledky patogenních mikroorganismů negativní, je jejich výskyt běžný u mléčného skotu. Jejich přítomnost je závislá na zdravotním  stavu zvířat a významně se liší mezi farmami (Jayarao a kol., 2006)

Výsledky celkového počtu mikroorganismů (CPM) u sterilních lahví z laboratoře a komerčně dostupnými lahvemi z automatů

           Získané výsledky byly vyhodnoceny jednoduchými statickými testy a výsledná hodnota korelačních koeficientů pro oba automaty byla r1=0,99 a r2=0,98. Podle naměřených hodnot a vysokých hodnot korelačních koeficientů lze tvrdit, že typ použitých odběrných lahví nemá vliv na výsledek sledovaných počtů mezofilních mikroorganismů (PM), potaženo i na výsledky ostatních mikrobiologických parametrů.

 

Závěr

           Závěrem lze konstatovat, že mléko ze sledovaných automatů mělo vyrovnané výsledky během celého období sledování. Výsledky PSB a mikrobiologických analýz zcela vyhovovaly požadavkům pro syrové kravské mléko. Jako doplňující informaci uvádíme, že i ostatní mléčné parametry (tuk,bílkovina, tukuprostá sušina a obsah inhibičních látek) vyhovovaly normovaným hodnotám v každém sledovaném vzorku. Z výsledků veterinárních kontrol bylo zjištěno, že od začátku provozu obou automatů nebyla vznesena ze strany kontrolního orgánu žádná kritická připomínk.

            (Publikace byla podporována výzkumným projektem  MSMT OPVK CZ.1.07./2.3.00/09.0081, INGO LA10030,Mze NAZV QH81111 a výzkumným záměrem MSM 2672286101).

                                                                                                                                              Přijato od tisku 7. 5. 2011

                                                                                                                                             Lektorováno 23. 5. 2011

Použitá literatura

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 853/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny živočišného původu.

ČSN EN ISO 4833 – Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda pro stanovení celkového počtu mikroorganismů – Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C. ČNI PRAHA 2003.

ČSN EN ISO 4832 – Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu koliformních baktérií. Technika počítání kolonií. ČNI Praha, 1995.

ČSN EN ISO 6888-1 – Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy)- Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera. ČNI Praha, 2000.

ČSN EN ISO 6579 - Mikrobiologie potravin a krmiv – Horizontální metoda průkazu baktérií rodu Salmonella. ČNI Praha, 2006.

ČSN EN ISO 10272-1 - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Campylobacter spp. – Část 1: Metoda průkazu. ČNI Praha. 2006.

ČSN ISO 7932 – Mikrobiologie. Všeobecné pokyny pro stanovení počtu Bacillus cereus. Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C. ČNÍ Praha., 1995.

ČSN EN ISO 11290-1 - Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu Listeria monocytogenes – Část 1: Metoda průkazu. ČNI Praha, 1999.

JAYARAO B. M., DONALDSON S. C., STRALEY B. A., SAWANT A. A., HEGDE N. V., BROWN J. .L. (2006). A survey of foodborne pathogens in bulk tank milk and raw milk consumption among farm families in Pennysylvania J. Dairy Sci., 89, s. 2451-2458.

Ostatní SOP u hlavního autora.

« Zpět

Fotogalerie